Affinity Kitchens
brad1.jpg

Brad Stroman

brad2.jpg

Brad Stroman

BenchW.jpg

Bench

Cactus Bloom 36x36W3.jpg

Cactus Bloom 36x36

greg1.jpg

Greg Heil

Garden Vibrance 16x20.jpg

Garden Vibrance 16x20

Tribute to Saint EloyW.jpg

Tribute to Saint Eloy

Coming In From The Other Side 36x24.jpg

Coming In From The Other Side 36x24

Connections 48x36.jpg

Connections 48x36

We Are Free To Fall About The Day 30x30.jpg

We Are Free To Fall About The Day 30x30

Land’s Cape 36x48.jpg

Land’s Cape 36x48