Zulia Gotay de Anderson

The Guardian 36x30

The Guardian 36x30